Obecní úřad obce Blíževedly v okrese Liberec

Tel./fax: 487 867 038, www.obecblizevedly.cz

Obec leží v místech pravěkého osídlení. Ve středověku byla majetkem pražského biskupství. Již v r.1290 byly povýšeny na městečko, které za husitských válek dobyl Jan Roháč z Dubé. Za třicetileté války byly Blíževedly značně poškozeny.

Sestava dle 106/1999 Sb.

 (1) Název

Obec Blíževedly

 (2) Důvod a způsob založení

Obec Blíževedly  vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

 

Samostatná působnost obce ( 35 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů).

 1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
 2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místími zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
 3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:

a)      při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem

b)      v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

 

 

Přenesená působnost ( § 61/ zák. č. 128/2000 Sb.)

I.                    Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

II.                 Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:

a)při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,

b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

 (3) Organizační struktura

Organizační struktura

 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů

http://seznam.gov.cz/ovm/establishedOrganisationsList.do?path=Blizevedly&ref=obcan

 (3b)Zřizované organizace

http://seznam.gov.cz/ovm/municipalityDetail.do?path=Blizevedly&ref=obcan

 (4) Kontaktní spojení

 

 (4.1) Kontaktní poštovní adresa

Obec Blíževedly
Blíževedly 10
47002 Česká Lípa 2

 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Blíževedly č.p.10

 (4.3) Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00      13:00 - 17:00
Středa:   08:00 -12:00      13:00 - 17:00

 (4.4) Telefon


487867038 (stolní)

 (4.5) Čísla faxu

 

 (4.6) Adresa internetové stránky

 

www.obecblizevedly.cz (oficiální)

 (4.7) Adresa e-podatelny

 

 (4.8) Další elektronické adresy

blizevedly@cmail.cz (oficiální)

Datová schránka: g35b7ap

 (5) Případné platby lze poukázat

903287399/0800 (CZ49 0800 0000 0009 0328 7399)

 (6)

00524743

 (7) DIČ

--- není plátcem DPH ---

 (8) Dokumenty

 Smlouva Strabag, Smlouva střecha čp.127

 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů

--- nevyplněno ---

 (8.2) Rozpočet

http://www.blizevedly.liberecko.com/10823/rozpocet/

 (9) Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínůLhůty
 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
Termíny
 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.Kdo může o informaci požádat
 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy informaci neposkytne
 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
Jak se o informaci žádá
 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
Co musí písemná žádost obsahovat
 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
Jaký bude postup povinného orgánu
 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
Co když orgán žádosti nevyhoví
 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
Kdo o odvolání rozhodne
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

(10) Příjem žádostí a dalších podání

V úředních hodinách na obecním úřadu Blíževedly nebo na elektronické adrese blizevedly@cmail.cz

(11) Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví
 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4.
Komu se odvolání posílá
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

 

 Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
(12) Formuláře Formuláře, které jsou k dispozici na obecním úřadě Blíževedly:

Žádost o vydání občanského průkazu
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o výpis z Obchodního rejstříku (Czechpoint)
Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku  (Czechpoint)
Žádost o výpis z Rejstříku trestů (Czechpoint)
Žádost o výpis z Katastru nemovitostí (Czechpoint)
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
(14) Předpisy  
 
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací
rozhoduje:

-
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí
o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a
oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),

-
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
(procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v
případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).

-
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
(14.2) Vydané právní předpisy http://www.blizevedly.liberecko.com/197/obecne-zavazne-vyhlasky/
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva Výroční zpráva za rok:   2019  2020

Pověřenec na ochranu osobních údajů podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR):

Ing.Milan Ištok, mobilní telefon:608000392, e-mail: istok@sbou.cz

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies